image 1
Ενωση Τεχνικών Ιδιώτικης Τηλεόρασης Κρήτης

Μελος της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. και του εργατικου κεντρου Ηρακλειου

Καταστατικο

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1° ΙΔΡΥΣΗ ,

Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»,

Το Σωματείο αυτό έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και γράφει κυκλικά την επωνυμία και στο κέντρο το έτος ίδρυσης του. Άρθρο 2° ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η ηθική εξύψωση των μελών, η

συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα τους, η καθιέρωση και η

τήρηση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας στις σχέσεις τους και η

προαγωγή της επαγγελματικής τους αποκατάστασης με τη συνεχή ενημέρωση

για θέματα που αφορούν τον κλάδο.

2.Η πληροφόρηση των μελών του για την ύπαρξη προγραμμάτων που αφορούν

την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση' τους και η ενθάρρυνση

συμμετοχής τους σ' αυτά.

3. Η σύναψη συλλογικών ή ατομικών συμβάσεων εργασίας, η περιφρούρηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και του δικαιώματος της έκφρασης γνώμης για το μέλλον του Τηλεοπτικού Σταθμού ή της Εταιρίας Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων που εργάζεται το κάθε μέλος.

4. Η προστασία της εργασίας των μελών του, ο έλεγχος των απολύσεων , η παρακολούθηση των προσλήψεων για την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των Νόμων.

5.Η προστασία, η προαγωγή η επιμέλεια, και η διασφάλιση των ηθικών,

οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του,

η πρόνοια για τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης και στέγασης τους

και η ένταξη όλου του κλάδου σε ενιαία κύρια και επικουρική ασφάλιση.

6.Η βοήθεια και η προστασία των μελών του όταν διώκονται για την

εκπλήρωση της αποστολής τους, για την συνδικαλιστική τους δράση και την

συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες.

7. Η βοήθεια και η προστασία των μελών και των οικογενειών τους σε

ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας την διαχείριση του οποίου έχει το Δ.Σ.

8. Η διασφάλιση και η αξιοποίηση της περιουσίας του για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των μελών του.

9. Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές οργανώσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών με αυτές για επαγγελματικά ζητήματα, για τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα των Μέσων Ενημέρωσης.

10. Η μεγίστη συνεισφορά για καλύτερο έργο στον τηλεοπτικό τομέα, ο σεβασμός από τα μέλη του της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής ζωής και η 'προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανηλίκων, εξαρτημένων κλπ.

11. Η παροχή νομικής προστασίας σ' όλα τα μέλη του, η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στα προβλήματα τους και η κοινωνική και εργασιακή καταξίωση τους.

12. Βασική επιδίωξη του Σωματείου είναι η εξασφάλιση τακτικής εργασίας σ' όλα τα μέλη του, η δημιουργία συλλογικών συμβάσεων κατά ειδικότητα και η διεκδίκηση του νόμιμου ποσοστού από το Αγγελιόσημο που δικαιούται ο κλάδος.

Άρθρο 3°

ΜΕΣΑ Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του είναι:

1. Η ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δράσης και ιδιαίτερα οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

2. Η οργάνωση και διενέργεια διαλέξεων , συνεδρίων , συμποσίων , εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων.

3. Η έκδοση εφημερίδας, ενημερωτικών φυλλαδίων για θέματα που αφορούν τον κλάδο, δημοσιεύσεις άρθρων, εκπομπές, εκδόσεις κλπ.

4. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών κλπ, η συνεργασία με παράγοντες του οικονομικού, επιστημονικού και πολιτικού κόσμου, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και η βράβευση των μελών του για την προσφορά τους.

5. Η ίδρυση και η συμμετοχή σε ανωτέρου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλαδή σε Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο, κλπ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. καθώς και η συμμετοχή σε ευρύτερες επαγγελματικές συνδικαλιστικές συγγενικές

Οργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

6. Η συμμετοχή στους γενικότερους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων όλης της

χώρας για καλύτερους όρους διαβίωσης.

7 . Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που εξυπηρετεί το γόητρο και το συμφέρον του

Σωματείου.

Άρθρο 4° ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι του Σωματείου είναι:

1.1 Η τακτική μηνιαία συνδρομή των μελών του, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

1.2 Η εφάπαξ εισφορά κατά την εγγραφή των μελών, που ορίζεται επίσης με απόφαση του Δ. Σ.

1.3 Οι προς αυτό έκτακτες δωρεές, κληρονομιές, και παντός είδους ειδικές εισφορές, εφ' όσον όμως δεν επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του.

1.4 Οι εισπράξεις από γιορτές, τελετές, λαχεία, χοροεσπερίδες, εράνους και ότι άλλο θεωρήσει το Διοικητικό" Συμβούλιο ότι θα φέρει έσοδα, χωρίς όμως να βλάπτονται τα συμφέροντα του.

1.5 Οι εισφορές από προγράμματα του Δημοσίου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων νομίμων πηγών.

1.6 Η έκτακτη εισφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει έκτακτη εισφορά στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών .

2. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την απαλλαγή της καταβολής της μηνιαίας συνδρομής και των άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών που θα διαπιστώσει ότι διέρχονται δύσκολη οικονομική περίοδο, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1.Τα μελη της ενωσης διακρινονται σε τακτικα και σε Επιτιμα μελη.

2. Τακτικα μελη της Ενωσης μπορουν να γινουν:

2.1 ‘Οσοι ασκουν με σχεση εξαρτημενης εργασιας , ως κύριο και βιοποριστικό επάγγελμα αυτό του τεχνικού με οποιαδήποτε ειδικότητα

(εικονοληπτες - χειριστές μηχανημάτων λήψεως, ηλεκτρονικοί, σκηνοθέτες, βοηθοί σκηνοθετών, μοντέρ, τεχνικοί απασχολούμενοι με τη ροή του προγράμματος, με τη ρύθμιση ή τη μίξη της εικόνας, ηχολήπτες) σε Ιδιωτικό ή Δημοτικό Τηλεοπτικό Σταθμό ή σε Εταιρεία Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, στην Κρήτη.

2.2 Όσοι ασκούν ως κύριο και βιοποριστικό επάγγελμα του τεχνικού με οποιαδήποτε ειδικότητα και εργάζονται ως συμβασιούχοι στους Κρατικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, στην Κρήτη.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή είναι:

3.1 Πτυχίο ή Τίτλος Σπουδών στην ειδικότητα τους, αναγνωρισμένης από το κράτος Σχόλής μεταδευτεροβάθμιας, τουλάχιστον, εκπαίδευσης, ή

3.2 Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Τηλεοπτικό Σταθμό ή σε Εταιρεία Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του ασφαλιστικού τους οργανισμού ή τα ανάλογα ένσημα και βεβαίωση του εργοδότη για την ειδικότητα τους.

4. Οι υπαγόμενοι στην περίπτωση 3.2 του άρθρου αυτού, μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη. ακόμα και αν η σχέση εργασίας τους δεν είναι εξαρτημένη εφ'όσον όμως υποκρύπτεται τέτοια μορφή εργασίας, κατά την κρίση του Δ.Σ.

5. Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού σε Ιδιωτικούς ή Δημοτικούς Τηλεοπτικούς σταθμούς ή σε Εταιρίες Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων ή, με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στους Κρατικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, με οποιαδήποτε ειδικότητα και δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, απαραιτήτως όμως πρέπει να έχουν προϋπηρεσία ^ τουλάχιστον έναν (1) χρόνο η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του ασφαλιστικού τους οργανισμού ή με τα ανάλογα ένσημα και βεβαίωση του εργοδότη τους για την ειδικότητα τους.

6. Τα Δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και τα Τακτικά μέλη εκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Το δικαίωμα αυτό το αποκτούν μόλις αποκτήσουν τις ανάλογες προϋποθέσεις οπότε και χωρίς καμιά άλλη διαδικασία γίνονται Τακτικά μέλη.

7 . Η τελική απόφαση εγγραφής κάθε υποψήφιου μέλους λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ .Σ. αυτοί που προσέφεραν εξαιρετική ηθική ή υλική ενίσχυση και γενικότερα κάθε σπουδαία υπηρεσία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Ένωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν κανένα


από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών.

9. Τηλεοπτικός Σταθμός θεωρείται αυτός που εκπέμπει ημερήσιο καθημερινό πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο, ελεύθερα, καλωδιακά, δορυφορικά, μέσω internet,ή με όποιον τρόπο ανακαλυφθεί στο μέλλον.

10. Αναγνωρισμένη από την Ένωση ειδικότητα είναι αποκλειστικά και μόνον αυτή που αναγράφεται στην επαγγελματική ταυτότητα που χορηγείται στο μέλος κατά την εγγραφή του.

Κάθε άλλη αναγραφή (σε τίτλους, έντυπα, κλπ) πέραν της ως άνω ειδικότητας μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις κατά την κρίση του Δ. Σ.

Άρθρο 6°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1. Για την εγγραφή ενός μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση του στην οποία θα ρηλώνει ότι δέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους του παρόντος καταστατικού και 'θα αναφέρονται τα τυπικά προσόντα και η προϋπηρεσία του με την ανάληψη της υποχρέωσης να προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό που θα του ζητηθεί από το Δ.Σ.

2. Η απόφαση του Δ.Σ. για την εγγραφή του ή όχι στα μητρώα της Ένωσης κοινοποιείται εγγράφως στο υποψήφιο μέλος το οποίο, σε περίπτωση που είναι απορριπτική, έχει δικαίωμα να καταφύγει στην Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήψη της επιστολής, ζητώντας το εγγράφως από το Δ.Σ. . Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα προς συζήτηση στην πρώτη έκτακτη ή τακτική Γ .Σ. που θα συγκληθεί.

3. Σε περίπτωση που η αίτηση του υποψήφιου μέλους γίνει δεκτή από το Δ.Σ. αυτό θεωρείται μέλος της Ένωσης από την ημερομηνία υποβολής της.

4. Μέλος που διαγράφηκε από την Ένωση ή αποχώρησε οικειοθελώς, έχει δικαίωμα επανεγγραφής στην Ένωση μόνον αν έχει περάσει ένας, τουλάχιστον, χρόνος από τη διαγραφή του ή την αποχώρηση του και αφού εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις που τυχόν άφησε σε εκκρεμότητα μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής ή αποχώρησης του. Η διαδικασία επανεγγραφής είναι αυτή που τηρείται για την εγγραφή νέων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. το οποίο έχει δικαίωμα να μη δεχτεί την αίτηση επανεγγραφής.

Άρθρο 7°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Το μέλος (Τακτικό και Δόκιμο), εφ' όσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, έχει τα εξής δικαιώματα:

1.1 Να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και να εκφράζει ανεμπόδιστα την γνώμη του και να ψηφίζει ελεύθερα σε κάθε θέμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία.

1.2 Να εκλέγει την Διοίκηση, τους αντιπροσώπους του στις Δευτεροβάθμιες ή Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και γενικότερα όλα τα όργανα της και τις επιτροπές της Ένωσης.

1.3 Να ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. με έγγραφες αναφορές του προς αυτό ή προς τη Γενική Συνέλευση.

1.4 Να έχει πρόσβαση σε όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να παίρνει φωτοαντίγραφα όταν τα ζητήσει εγγράφως. 1.5 Να απολαμβάνει κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκεται από το Σωματείο.

2. Μόνο το τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγεται σαν μέλος τοι Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή σε οποιοδήποτε άλλο Όργανο ή Επιτροπή της Ένωσης, αλλά και σαν εκπρόσωπος στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Ομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο κλπ) μόνο όμως (στην τελευταία περίπτωση) αν δεν έχει δηλώσει σε άλλη Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση ότι θα ασκεί το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3. Το μέλος (Δόκιμο και Τακτικό ) έχει τις εξής υποχρεώσεις:

3.1 Να εκπληρώνει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση.

3.2 Να πειθαρχεί στις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση τους και να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού.

3.3 Να προσέρχεται κατά τρόπο ανελλιπή στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του.

3.4 Να ασκεί το επάγγελμα του με ευσυνειδησία, αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων που ισχύουν κάθε φορά.

3.5 Να συμβάλλει για την εκπλήρωση του σκοπού της Ένωσης, όχι μόνο αποφεύγοντας κάθε ενέργεια και πράξη που έρχεται σε αντίθεση μ' αυτόν, αλλά και με θετικό τρόπο καταβάλλοντος κάθε δυνατή προσπάθεια.

3.6 Να προσκομίζει κάθε φορά που το ζητά το Δ.Σ. του Σωματείου, φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος των μηνιαίων αποδοχών του.

3. 7 Να επιδεικνύει συναδελφική αλληλεγγύη.

3.8 Εάν έχει απαίτηση από τον εργοδότη του και το ζητήσει το Δ.Σ. να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία.

3.9 Η τήρηση ή όχι της παραγράφου τρία (3) του άρθρου αυτού και από τα υποψήφια μέλη παίζει καθοριστικό στην αποδοχή ή όχι της αίτησης τους.

3.10 Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα.

3.11 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση με γραπτή δήλωση του προς το Δ. Σ.

Άρθρο 8° ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με την συνηθισμένη απαρτία και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μπορεί να επιβάλει στα μέλη (Τακτικά και Δόκιμα) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου επτά (7) και ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης κάθε φορά, τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές:

1.1 Απλή προφορική επίπληξη

1.2 Γραπτή επίπληξη

1.3 Γραπτή επίπληξη και ανάρτηση της επίπληξης στα Γραφεία της Ένωσης και στους χώρους εργασίας των μελών.

1.4 Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξη (6) μήνες και ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας των μελών .

1.5 Προσωρινή διαγραφή μέχρι δώδεκα (12) μήνες και ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας των μελών .

1.6 Οριστική Διαγραφή

2. Με απόφαση του Διοικητικού^Συμβουλίου διαγράφονται τα μέλη που:

2.1 Απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τέσσερις ( 4) συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

2.2 Καταληφθούν να εργάζονται εναντίον των σκοπών της Ένωσης.

2.3 Η επαγγελματική τους δραστηριότητα μετατράπηκε οριστικά σε εργοδοτική.

2.4 Σταμάτησαν δύο (2) χρόνια να εργάζονται ως τεχνικοί Τηλεοπτικού σταθμού ή Εταιρείας Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων , εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

2.5 Δεν ανταποκρίνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, εφ' όσον όμως έχει προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση από το Δ.Σ. με συγκεκριμένη προθεσμία καταβολής των οφειλών τους και έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή.

2.6 Συνταξιοδοτηθούν οριστικά.

2. 7 Συντρέχει σπουδαίος λόγος.

3. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης και μόνο για τις περιπτώσεις 1.5 και 1.6 της παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου, το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος ή σε περίπτωση απαλλαχτικής απόφασης το ένα πέμπτο (1/5), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, μπορούν να καταθέσουν προσφυγή στην Γενική Συνέλευση. Η προθεσμία προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης για τον διωκόμενο πειθαρχικά και από την έκδοση της απόφασης για το 1/5 των μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την συνηθισμένη απαρτία και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

4. Για να είναι έγκυρη η πειθαρχική δίωξη του μέλους πρέπει αυτό να έχει κληθεί να είναι παρόν στην συζήτηση της πειθαρχικής του δίωξης. Η κλήση γίνεται με| ιδιαίτερη ατομική πρόσκληση που επιδίδεται στο πειθαρχικά διωκόμενο μέλος πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σχετική συζήτηση. Το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος δικαιούται να λάβει γνώση όλων των σχετικών με το πειθαρχικό αδίκημα πού κατηγορείται εγγράφως.

Η μη παράσταση του πειθαρχικά διωκόμενου μέλους που κλήθηκε όπως προαναφέρεται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης του, δεν εμποδίζει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο να συνεδριάσει και να επιβάλλει πειθαρχική ποινή.

5. Το μέλος που διαγράφεται από τα μητρώα μελών της Ένωσης, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία της και οφείλει να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του οφειλές που τυχόν είχε μέχρι τη διαγραφή του.

Άρθρο 9°

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία που πριν χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου.

1.1 Μητρώο μελών και συνδρομών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός βιβλιαρίου (ασφαλιστικού ή συνδικαλιστικού) το Ταμείο ασφάλισης, η ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής κάθε μέλους και οι μηνιαίες συνδρομές του.

1.2 Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

1.3 Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.4 Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται, κατά σειρά χρονολογίας όλες οι

εισπράξεις και οι πληρωμές.

1.5 Βιβλίο περιουσίας, όπου καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία της

Ένωσης.

2. Η Ένωση τηρεί ακόμη και τα παρακάτω βιβλία, τα οποία αριθμούνται και

υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Ένωσης, πριν

χρησιμοποιηθούν.

2.1 Βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.

2.2 Βιβλίο πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής.

2.3 Κάθε άλλο βιβλίο που το Δ.Σ. θα θεωρήσει χρήσιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ Ι. Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται ό τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ, τον ΕΦΟΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ και δύο συμβούλους. Τα αξιώματα αυτά απαγορεύεται ρητά να συμτίέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει την επόμενη μέρα της εκλογής του και τελειώνει τα μεσάνυχτα της μέρας που θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή να είναι σύζυγοι.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες το αργότερο από την ημέρα των εκλογών ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε, συγκαλεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση στην οποία κατανέμονται τα αξιώματα του ΠΡΟΕΔΡΟΥ, του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, του ΤΑΜΙΑ και του ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Αμέσως μετά συντάσσεται πράξη συγκρότησης του Δ.Σ. η οποία αποστέλλεται ή κοινοποιείται κατά την κρίση του Δ. Σ.

5. Σε περίπτωση που αδρανήσει ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε, μπορεί να συγκαλέσει το Δ. Σ. οποιοσδήποτε από τους υπολοίπους εκλεγέντες Συμβούλους.

6. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται χωριστά για κάθε αξίωμα.

7 . Για την εκλογή σε κάθε αξίωμα απαιτείται να υπάρχει η συνηθισμένη απαρτία και ο υποψήφιος να συγκεντρώσει τη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία η ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.

8. Το Δ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε να κάνει μερική ή ολική ανακατανομή των αξιωμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους πέντε (5) και έξη (6) του άρθρου αυτού.

9. Απαγορεύεται η λήψη οποιασδήποτε απόφασης πριν την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

10. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος του προέδρου το Δ.Σ. μπορούν να συγκαλέσουν κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας ή ο Ταμίας και αν αυτοί αρνούνται ή αδρανούν περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες μέρες,οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους.

11. Σε περίπτωση παραίτησης ή απομάκρυνσης για οποιοδήποτε λόγο οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. την θέση του καταλαμβάνει αμέσως ο πρώτό αναπληρωματικός Σύμβουλος, εάν παραιτηθεί ή απομακρυνθεί και δεύτερο μέλος, ο επόμενος, κ.ο.κ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται οι αναπληρωματικοί να πλειοψηφήσουν από τους εκλεγέντες κανονικά Συμβούλους. Σ' αυτή τη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, προκηρύσσονται, μέσα σε δέκα το πολύ μέρες, συμπληρωματικές ή νέες εκλογές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 11° ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Μεταξύ όμως των παρόντων πρέπει απαραίτητα να παραβρίσκεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.

2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν έγγραφα τρία (3) μέλη του ή πέντε (5) μέλη της Ένωσης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

5. Τα προς συζήτηση θέματα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διαμορφώνονται από τον Πρόεδρο και συμπληρώνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται στο αντίστοιχο βιβλίο με

τρόπο συνοπτικό σαφή και πλήρη και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα.

6.1 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν και

διαφώνησαν, εφ' όσον η διαφωνία τους έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις και δεν έχει ειδοποιήσει έγκαιρα για την απουσία του , θεωρείται ότι παραμελεί τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του.

8. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραμελεί τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του, που κωλυσιεργεί ή παρεμποδίζει το έργο της Διοίκησης και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ .και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, από τον επόμενο πλειοψηφίσαντα στις εκλογές της Ένωσης Σύμβουλο.

9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές και μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της Ένωσης. Αν υπάρχει λόγος και αποφασισθεί από το Δ.Σ. η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

9.1 Τα μέλη της Ένωσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μπορούν να τοποθετηθούν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο αν τους δώσει το λόγο ο Πρόεδρος. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις ψηφοφορίες.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επίλυση κάθε ζητήματος που δεν υπάγεται από τον Νόμο ή από το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου συλλογικού οργάνου.

11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων Οργάνων της Ένωσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

12. Σε περίπτωση παραίτησης του ολοκλήρου του Δ.Σ. τα μέλη του οφείλουν να συγκαλέσουν, μέσα σε δέκα το πολύ μέρες, έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα προκηρύξει και θα διενεργήσει νέες εκλoγες.

-

12.1 Τα μέλη που παραιτήθηκαν οφείλουν να συνεχίσουν την εκτέλεση των

Καθηκόντων τους για την διεκπεραίωση μόνο επειγουσών υποθέσεων της

Ενωσης, μέχρι την ανακήρυξη των νέων Συμβούλων.

: '

13. Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συντάξει Κανονισμό Λειτουργίας

και Κανονισμό Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 12° ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γραμματέα εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας, των Αρχών και κάθε τρίτου, Υπογράφει μόνος του ή με τον Γραμματέα κάθε είδους εξερχόμενο έγγραφο, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και μαζί με τον Γραμματέα, μετά από απόφαση του Δ.Σ., συγκαλεί τα μέλη της Ένωσης στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλεύση (τακτική και έκτακτη)'και εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δ.Σ.. Υπογράφει μαζί·, με τον Γραμματέα τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης (έκτακτης και τακτικής^

•4*

των συνεδριάσεων του Δ.Σ και κάθε είδους έγγραφο που έχει σχέση με Διοίκηση της Ένωσης. Εντέλλεται την πληρωμή δαπανών που εγκρίνονται α το Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. Ο Πρόεδρος ακόμη, διορίζει τα μέλη των ειδικών επιτροπών και παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις τους, .ελέγχει τα βιβλία του Γραμματέα και του Ταμία, επιμελείται την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του Δ.Σ. του καταστατικού και του νόμου και γενικά εποπτεύει για την καλή λειτουργία της Ένωσης.

Άρθρο 13°

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., βοηθάει τον Πρόεδρο όταν του το ζητήσει και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση της δικαιοδοσίας του.

Άρθρο 14° ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γραμματέας εκπροσωπεί την Ένωση μαζί με τον Πρόεδρο ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας, των Αρχών και κάθε τρίτου. Φυλάσσει τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα του Σωματείου. Κρατάει το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας, τον κατάλογο των δωρητών και ευεργετών της Ένωσης, καθώς και τα πρακτικά των Συνελεύσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το βιβλίο περιουσίας, φροντίζοντας για την επικύρωση τους και την υπογραφή τους. Εκτελεί την αλληλογραφία της Ένωσης και ανακοινώνει κατά τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης και του Δ.Σ. όλα τα έγγραφα που έχει λάβει. Συνυπογράφει μαζί

με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Συνελεύσεων , των συνεδριάσεων του Δ.Σ. το βιβλίο περιουσίας της Ένωσης και κάθε είδους έγγραφο που έχει σχέση με την Διοίκηση της Ένωσης.

1.1 Ο Γραμματέας σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του από το Α ' μέλος του Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να προσλάβει και να καθορίσει τις αποδοχές του, έμμισθο Ειδικό Γραμματέα, ο οποίος εργάζεται κάτω από την επίβλεψη του Προέδρου και του Γραμματέα. Ο Ειδικός Γραμματέας ασχολείται με την διεκπεραίωση της κλασικά γραφικής εργασίας.


Άρθρο 15° |

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και κρατάει το βιβλίο ταμείου, το βιβλίο μητρώου μελών και συνδρομών, τα στελέχη των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα καιβιβλία τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Εκτελεί κανονικά και με αποδείξεις κάθε πληρωμή δυνάμει εντάλματος, ευθυνόμενος προσωπικά για κάθε χωρίς δικαιολογητικά δαπάνη. Εισπράττει τα δικαιώματαν εγγραφής των μελών, τις συνδρομές και γενικά κάθε έσοδο, εκδίδοντας γι' αυτό τις αναγκαίες αποδείξεις οι οποίες φέρουν την υπογραφή του και την τετράγωνη σφραγίδα της Ένωσης.

2. Ο Ταμίας στο τέλος κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση στην οποία φαίνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης. Επίσης δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση υποβάλει τον ισολογισμό της διαχείρισης για το έτος που τελειώνει, και κατάσταση για την περιουσία του Σωματείου. Γνωστοποιεί κάθε φορά στο Δ.Σ. τα ονόματα αυτών που αμελούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και εισηγείται την διαγραφή των μελών που χρωστούν πάνω από δώδεκα (12) μηνιαίες συνδρομές.

3. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα του Σωματείου ή στα ονόματα του Προέδρου του Γραμματέα και του Ταμία (κοινός λογαριασμός) τα χρήματα που υπερβαίνουν το ποσό που πρέπει να διατηρεί για τα συνήθη έξοδα. Η ανάληψη οπουδήποτε ποσού γίνεται μόνο από αυτόν και μετά από απόφαση του Δ.Σ. και εντάλματος που είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

4. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο Ταμείο και για τις πληρωμές που γίνονται χωρίς ένταλμα και υπόκειται σε έλεγχο οποτεδήποτε από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

5. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ο Α ' Σύμβουλος.


Άρθρο 16° ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ., έχει την ίδια θητεία μ' αυτό και προεδρεύεται από τον πλειοψηφίσαντα στις εκλογές.

2. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης. Για το λόγο αυτο διατηρεί ειδικό βιβλίο οικονομικών ελέγχων .

3. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον χρόνο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρεί πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει έκθεση για τα οικονομικά της Ένωσης και εγκρίνει ή όχι την οικονομική διαχείριση από το Δ.Σ. την χρονιά που πέρασε. Η Ε.Ε. συνεδριάζει, ακόμα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο.

3.1 Η Έκθεση της Ε. Ε. για την οικονομική διαχείριση υποβάλλεται λίγο πριν από τον απολογισμό του Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση της Ε.Ε., οποτεδήποτε το ζητήσει, όλα τα βιβλία και τα σχετικά δικαιολογητικά της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Η Ε.Ε. εάν κατά τον έλεγχο διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες, μπορεί να ζητήσει! από το Δ.Σ. την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε| δέκα πέντε (15), το πολύ, μέρες.

5. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Πρόεδρος της και ένα, τουλάχιστον, από τα μέλη της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή αριθμεί και θεωρεί όλες τις αποδείξεις εισπράξεων και| πληρωμών πριν την χρήση τους.

7 . Τα παραστατικά της οικονομικής διαχείρισης διατηρούνται δύο (2) χρόνια μετά τον έλεγχο στο αρχείο του Σωματείου, οπότε μετά, με απόφαση του Δ.Σ., μπορούν να καταστραφούν.

8. Οι υπηρεσίες των μελών της Ε.Ε. παρέχονται αμισθί. Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε άλλο όργανο του Σωματείου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών ασκεί την ανώτατη Διοίκηση και εποπτεία της Ένωσης.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά τον χρόνο, μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους και αποτελείται από όλα τα Τακτικά και Δόκιμα μελη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι το

Δέκέμβριο του προηγούμενου έτους τουλάχιστον. ·.

4. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική και Έκτακτη):

4.1 Ψηφίζει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την τροποποίηση του.

4.2 Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και τους Αντιπροσώπους στις ανωτέρω βαθμού Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

4.3 Αποφασίζει για τη συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία και τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις.

4.4 Ελέγχει όλα τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου και μπορεί να τα παύει.

4.5 Αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας.

4.6 Αποφασίζει για τη διάλυση της*Ένωσης και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυση.

4.7 Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα πού αφορά την Ένωση και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί όσες φορές αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της Ένωσης.


Άρθρο 18°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ανακοίνωση η οποία αναρτάται στους τόπους εργασίας των μελών ή με επιστολή προς τα μέλη ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την διεξαγωγή της. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, η μέρα, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της.

2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. ή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με αίτηση στην οπί υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει την έκτακτη Γεν Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την υποβολή της αίτησης με διαδικασία της παραγράφου ένα (1 ) του άρθρου αυτού.

3. Τα προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι παραγράφου δύο (2) του άρθρου αυτού, οπότε τα θέματα είναι αυτά αναγράφονται στην σχετική αίτηση και όποιο άλλο θέμα αποφασίσει το Δ.Σ.

4. Εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην σχετικη πρόσκληση, κανένα άλλο θέμα δεν επιτρέπεται συζητηθεί και κάθε απόφαση επ’ αυτών είναι άκυρη.

4.1 Επιτρέπεται να γίνει συζήτηση και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μόνο εφ' όσον προταθούν κατά την έναρξη της Γενικ Συνέλευσης και ψηφιστούν από την πλειοψηφία των οικονομικα τακτοποιημένων παρόντων στην Γενική Συνέλευση μελών. Σε αυτή την περίπτωση τα θέματα που θα ψηφιστούν προστίθενται στο τέλος της ημερήσιας διάταξης κατά τη σειρά που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν.

5. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική και Έκτακτη) έχει απαρτία όταν σ' αυτη παραβρίσκονται το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελων (Τακτικών και Δοκίμων).

5.1 Αν δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με την ιδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα δέκα πέντε (15) ημέρες, οπότε για την απαρτία είναι αρκετή ή παρουσία όσοι παραβρίσκονται αρκεί να μην είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21) οικονομικα τακτοποιημένα μέλη (Τακτικά και Δόκιμα).

5.2 Αν και στην περίπτωση 5.1 δεν επιτευχθεί απαρτία τότε, η Τακτική Γενικη Συνέλευση μπορεί να ξανασυγκληθεί με τα ίδια θέματα και με την ίδια διαδικασια μετά από δύο (2), τουλάχιστον, μήνες οπότε και θεωρείται σαν πρώτη, ενώ Έκτακτη Γ.Σ. ματαιώνεται.

6. Στην Γενική Συνέλευση παύει να υπάρχει απαρτία εάν στην εξέλιξη των διαδικασιών οι παρόντες γίνουν λιγότεροι από δέκα πέντε (15) μέλη. Σε αυτή περίπτωση εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 5.1 και 5.2 του άρθρου αυτού.


Άρθρο 19° ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης και από δύο μέλη (Γραμματέας και Ψηφολέκτης) που εκλέγονται μόλις το Δ.Σ. διαπιστώσει απαρτία. Σε περίπτωση που συζητείται μομφή κατά του Δ.Σ. τότε εκλέγεται από την Γ .Σ. και Πρόεδρος που διευθύνει την συζήτηση. 2.Στην Τακτική ΓενικήΣυνέλευση λαμβάνει χώρα ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα έπραξε την χρονιά που πέρασε καθώς και η απαλλαγή του όχι από τις ευθύνες της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης, σύμφωνα με την (θέση που υποβάλλει η Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, οι ψηφοφορίες είναι φανερές και διεξάγονται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση της χειρός. :

3.1 Όταν η Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με την περίπτωση 5.1 του άρθρου δέκα οκτώ (18) τότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

3.2 Με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων λαμβάνονται επίσης αποφάσεις και στις εξής περιπτώσεις.

α) Τροποποίηση καταστατικού

β) Θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση

γ) Προσωπικά ζητήματα

δ) Κήρυξη απεργίας

ε) Συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία

στ) Διάλυση της Ένωσης και διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυση ζ) οποια άλλη περίπτωση κρίνει το Δ.Σ.

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο όταν πρόκειται για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του, της Ελεγκτικής Επιτροπής των Αντιπροσώπων της Ενωσης στις ανωτέρου βαθμού Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και όποια άλλη περιπτωση κρίνει η Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ .Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικων των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της Ένωσης. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αποφασίσει και την εγγραφή των εργασιών της Συνέλευσης σε μαγνητόφωνο ή σε βίντεο. Οι ταινίες φυλασονται στο αρχείο της Ένωσης.

6. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. 7 . Το μέλος που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχό). Γενικές Συνελεύσεις παραπέμπεται στο Δ.Σ. με το ερώτημα της διαγραφής. 8. Αίτηση για ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής και Έκται] μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτοδικείο μέσα σε τριάντα (30) μέρες απ<: διεξαγωγή της.

Άρθρο 20ον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με από την Συνέλευση που συνέρχεται για την διεξαγωγή των εκλογών με ανάτασρ χειρός και με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Στην ίδια Γενική Συνέλευση Ι δυνατόν να αποφασισθεί η δημιουργία εκλογικών τμημάτων και σε άλλες Π| της Κρήτης. Στην περίπτωση αυτή εκλέγονται και αντίστοιχες Περιφέρει Εφορευτικές Επιτροττές,η Εφορευτική Επιτροπή του Ηρακλείου ονομάΐ Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέι της διεξαγωγής των εκλογών στα εκλογικά τμήματα που θα αποφασισθούν.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εκλογώ] οποίες είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει το αργότερο μέσα σε τρεις (3) από την εκλογή της καθορίζοντας την μέρα, την ώρα έναρξης και την ώρα της ψηφοφορίας.

2.1 Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη (Τακτικά και Δόκιμα) υπό| προϋπόθεση όμως ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την Ένωση μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον,! προηγούμενου από τις εκλογές έτος.

2.2 Η Εφορευτική Επιτροπή ακόμη συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους! μελών, διαπιστώνει ποια μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, βεβαιώνει με υπογραφή της για κάθε μέλος που ψήφισε και συντάσσει και υπογραφή πρακτικά στο ειδικό βιβλίο που έχει η Ένωση.

2.3 Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα] εκλογών με την καταβολή των οφειλών στην Εφορευτική Επιτροπή στην ο| ο Ταμίας της απερχόμενης Διοίκησης έχει παραδώσει το σχετικό μτ αποδείξεων.

3. Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε άλλο όργανο του Σωματείου.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα, για την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών και μπορεί να καλεί, για να τη βοηθήσουν στο έργο της, αναπληρωματικά μέλη της.


Άρθρο 21° ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Οι εκλογές της Ένωσης διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια από την Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

2. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλα τακτικά μέλη της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την παράγραφο τρία (3) του άρθρου δέκα επτά (17). Τα μέλη που θέλουν να είναι υποψήφια πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους γραπτώς στο Δ.Σ. αναφέροντας και το όργανο που επιθυμούν να είναι υποψήφια, το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης για τις εκλογές.

3. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων αλφαβητικά. Πρώτα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή και τέλος τα ονόματα των υποψηφίων Αντιπροσώπων χωριστά για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση που δήλωσαν ότι θέλουν να είναι υποψήφιοι (Ομοσπονδία, Ε.Κ. κλπ).

3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει, αμέσως μετά την εκλογή της, στην Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων, τους εκλογικούς καταλόγους το βιβλίο που διατηρεί η Ένωση για τις Εκλογές και κάθε τι που θα θεωρηθεί απαραίτητο για την διεξαγωγή τους.

4. Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξακριβώνει τη γνησιότητα του εκλογικού καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τον επικυρώνει. Ο εκλογικός κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση της κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κάθε μέλους, τον αριθμό μητρώου

του και, αφού ψηφίσει, την υπογραφή του προέδρου της Εφορευτικης Επιτροπής δίπλα στα ανωτέρω στοιχεία του.

5. Τα μέλη της Ένωσης που θα διαπιστωθεί ότι έχουν δικαίωμα ψήφου (Τακτικα και Δόκιμα) ψηφίζουν τοποθετώντας σταυρό προτίμησης δίπλα και πριν απο όνομα του υποψηφίου που έχουν επιλέξει με στυλό διαρκείας ή μελανι χρώματος μπλε ή μαύρου. 5.1 Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι: α) Μέχρι επτά (7) σταυροί για τους υποψήφιους του Διοικητικό Συμβουλίου β) Μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ι γ) Μέχρί δύο (2) για τους Αντιπροσώπους κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης

6. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους από τους σταυρους που καθορίζονται στην περίπτωση 5.1 του άρθρου αυτού, διαφερουν χρωματικά, έχουν διάφορα σημάδια και ότι άλλο θεωρήσει η Εφορευτικη οτι παραβιάζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας. 7 . Η Εφορευτική Επιτροπή προσέρχεται στον χώρο που έχει καθορισθεί για τη διεξαγωγή των εκλογών , ελέγχει την κάλπη προσέχοντας να είναι άδεια, ελεγχει αν υπάρχουν οι ανάλογοι με τους ψηφοφόρους φάκελοι και ψηφοδέλτια και αφού διαπιστώσει ότι έχει όλα τα σχετικά έγραφα κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας ακριβώς την ώρα που έχει προκαθορίσει. 7.10 ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφει και σφραγίζει τονκαθε φάκελο χωριστά και μαζί με το ψηφοδέλτιο τον δίνει στο μέλος που προσέρχεται να ψηφίσει αφού του ζητήσει την αστυνομική ή την συνδικαλιστική ταυτότητα. Το μέλος αποσύρεται σε συγκεκριμένο σημείο το οποίο εξασασφαλιζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας και αφού επιλέξει τους υποψηφίους που επιθυμεί με τους ανάλογους σταυρούς προτίμησης τοποθετεί το ψηφοδελτι στον φάκελο τον κλείνει και ψηφίζει. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υπογράφει δίπλα στο όνομα του μέλους στον εκλογικό κατάλογο και στο βιβλιο των πρακτικών ότι το μέλος ψήφισε, και του παραδίδει την ταυτότητα.

8. Η ψηφοφορία τελειώνει ακριβώς την προκαθορισμένη ώρα λήξης εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει αναγκαίο και δώσει παράταση. Μετά τη λήξη και της τυχόν παράτασης που έχει δοθεί η Ε.Ε. μετράει τους φακέλους που υπάρχουν στην κάλπη. Εάν βρεθούν περισσότεροι φάκελοι απο τον αριθμό των μελών που ψήφισαν ο Δικαστικός αντιπρόσωπος παίρνει μεσα από την κάλπη στην τύχη τόσους φακέλους όσους και ο επιπλέον αριθμος και τους καταστρέφει. Αμέσως μετά και από αυτήν την διαδικασία αρχίζει η καταμέτρηση.

10. Μετά και την καταμέτρηση, οι υποψήφιοι που πλειοψήφησαν σε σταυρούς προτίμησης και μέχρι τον αριθμό που απαιτεί το κάθε όργανο, εκλέγονται άμεσα οι υπόλοιποι κατατάσσονται ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν και είναι αναπληρωματικοί.

11. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται αμέσως κλήρωση.

12. Τα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα με την σφραγίδα της Ένωσης πρακτικά δίνονται στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο για να τα παραδώσει στον αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου.

5. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται στο αρχείο της Ένωσης για έναν (1) χρόνο, οπότε και καταστρέφονται μετά την παρέλευση του.

Άρθρο 22

1. Η Ενωση δεν διαλύεται παρά μόνο.όταν παραμένουν λιγότερα από 20 μέλη ή αν συντρέχουν οι υπό του Νόμου οριζόμενοι λόγοι και κατά τη διαδικασία του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα.

2. Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από το Νόμο και συμπληρώνεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

3. Το παρόν καταστατικό τυπώνεται υποχρεωτικά και μοιράζεται στα μέλη του.

Άρθρο 23

Το σωματείο συστήθηκε από τους ιδρυτές του και ζητήθηκε η έγκριση του από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου προκειμένου να καταχωρηθεί νόμιμα στο σχετικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. ' : -

Τελευταία ενημέρωση ( 10 - 04 - 2006 )

-made by hacker- for ετιτκ